Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Roege International en op alle met Roege International aangegane overeenkomsten.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Roege International is ingestemd.
1.5 Onder "Koper" wordt iedere bezoeker verstaan van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Roege International in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.6 Roege International behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.7 Door het gebruik van de internetsite van Roege International en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.8 Roege International is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Roege International is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.3 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
- de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
- de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Roege International via elektronische weg is verzonden en door Roege International is ontvangen.
2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden en per email is verzonden naar het door Koper opgegeven email-adres.
2.5 Koper en Roege International komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Roege International zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden als een vermoeden van bewijs.
2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Roege International garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.  

2. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Roege International in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft verteld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Roege International worden gecorrigeerd.
3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten staat op de internetsite vermeld.  

4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
- iDEAL
- Vooruit betalen
- Mister Cash
- Bankoverboeking
- Giropay

Roege International kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
4.2 In het geval door Roege International een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper zal een aanmaningsprocedure worden gestart.
4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Roege International. als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Roege International bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen worden, na betaling, zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Roege International ernaar om na betaling van de bestelling binnen 3 werkdagen op bijbehorende afleveradres af te leveren. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Roege International kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of via haar vestigingen of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per email of telefonisch worden gemeld.
5.3 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper.

6. Retourneren en herroepingsrecht
6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. De Koper kan het artikel retourneren en krijgt zijn/haar geld terug. Voor overeenkomsten met consument-Kopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument-Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. 
De producten kunnen worden geretourneerd aan Roege International B.V., Weverstraat 12, 9403VJ Assen. De verzendkosten van retourneren komt voor rekening van de Koper.
6.2 Indien de consument-Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Roege International zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de consument-Koper betaalde.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Roege International is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8. Garantie en aansprakelijkheid
8.1 Voor door Roege International geleverde producten gelden de algemene garantievoorwaarden. 8.2 Roege International is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Roege International B.V. Roege International is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.3 Indien Roege International, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.
8.4 Ondanks de constante zorg en aandacht die Roege International aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
8.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Roege International behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
8.6 De Koper is gehouden Roege International te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Roege International mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
8.7 Het is mogelijk dat Roege International op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Roege International is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht is Roege International niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer doch niet enkel en alleen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10 Persoonsgegevens
10.1 Roege International zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.
10.2 Roege International neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.  

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12. Diversen
12.1 Roege International B.V. is gevestigd te Assen, Weverstraat 12 9403VJ en geregistreerd onder Kamer van Koophandelnummer 04084054. Het BTW-identificatienummer is NL 8174.42.138 B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Roege International, Postbus 581, 9400 AN Assen of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.
12.2 Klanten Service (0592-344716) is bereikbaar voor informatie op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur. Zij zijn ook te bereiken op het e-mail adres: info@roegeint.com
12.3 Binnen 2 werkdagen zullen uw e-mails beantwoord worden door de internet klantenservice. Roege International doet er alles aan om op een eerlijke en oprechte manier met haar klanten te communiceren. Helaas kunnen wij de misbruik van onze naam door derden niet altijd voorkomen.

 

Privacybeleid

Roege International respecteert de privacy van haar bezoekers op de website en draagt er zorg voor dat al uw gegevens met uiterste zorg en vertrouwelijk worden behandeld. De onderstaande regels hebben wij opgesteld om u te garanderen dat wij zorgvuldig met deze informatie zullen omgaan.
Roege International gebruikt de verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden:
Met betrekking tot uw bestelling, en om uw bestelling zo optimaal mogelijk te laten verlopen, hebben wij bij het plaatsen van uw bestelling uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig.
In geval van nood kunnen wij u bereiken, bijvoorbeeld met een terughaalactie van producten met kwaliteitsproblemen.
Voor het oplossen van eventuele financiële vragen.
Als u bij ons een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een beveiligde wijze. In uw account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en aflever- en betaalgegevens. Met een account hoeft u niet bij iedere bestelling deze gegevens opnieuw in te vullen.

Door u aan te melden op de nieuwsbrief van Roege International verleent u toestemming om uw persoonsgegevens en e-mailadres op te slaan. Roege International gebruikt deze opgeslagen informatie om u te informeren over activiteiten in de winkel, het doen van andere aanbiedingen en om web statistieken te ontwikkelen. Als u dit niet langer op prijs stelt, kunt u zich door het versturen van een e-mail naar info@roegeint.com. altijd uitschrijven. Roege International zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling en betaling. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Graag willen wij, door het verzamelen van deze informatie, het winkelen makkelijker maken en u up-to-date houden van de producten en service welke wij bieden. Dit bevat nieuws, evenementen, aanbiedingen, productlanceringen. Wij kunnen contact opnemen per post en/of per e-mail.
Roege International is constant bezig haar dienstverlening te verbeteren, het kan voorkomen dat wij contact met u opnemen voor feedback hierover of voor onderzoeksdoeleinden.
Natuurlijk geven wij u altijd de optie hoe u gecontacteerd wenst te worden, ook wanneer u dit niet wilt zullen wij dit respecteren. Wanneer u niet langer wenst dat wij met u contact op kunnen nemen kan u dat op de volgende manieren aangeven:
Klik op “uitschrijven” onderaan onze nieuwsbrief

Neem contact op met onze klantenservice via 0592-344716 of info@roegeint.com
Schrijf een brief naar Roege International B.V., Postbus 581, 9400 AN Assen

Recensies
Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.