Privacyverklaring

Roege International gevestigd aan Weverstraat 12, 9403 VJ Assen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.roegeint.com Weverstraat 12
9403 VJ Assen 0592344716 

Margriet Geertsema is de Functionaris Gegevensbescherming van Roege International Hij/zij is te bereiken via margriet@roegeint.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres of klantnummer zijn persoonsgegevens. En andere gegevens die uniek zijn voor jou, zoals je bestelgeschiedenis of surfgedrag. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@roegeint.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Roege International verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Roege International analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

- Roege International verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Roege International neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Roege International) tussen zit. Roege International gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

[aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene] 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Roege International bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

- Voor- en achternaam op factuur:                                       

7 jaar > Wettelijke verplichting belastingdienst

- Geslacht op factuur:                                                          

7 jaar > Wettelijke verplichting belastingdienst

- Adresgegevens op factuur:                                                

7 jaar > Wettelijke verplichting belastingdienst

- Telefoonnummer op factuur:                                             

7 jaar > Wettelijke verplichting belastingdienst

- E-mailadres aangegeven bij bestelling:                              

7 jaar > Wettelijke verplichting belastingdienst

- IP-adres:                                                                            

48 maanden > voor de analyse van bezoekpatronen van klanten

- Gegevens over uw activiteiten op onze website:               

48 maanden > voor de analyse van bezoekpatronen van klanten

- Internetbrowser en apparaat type:                                      

48 maanden > voor de analyse van bezoekpatronen van klanten

- Bankrekeningnummer:                                                       

7 jaar > Wettelijke verplichting belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden
Roege International verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Roege International gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Roege International en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@roegeint.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Roege International wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Roege International neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@roegeint.com. Roege International heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

-          Veiligheidsloten

-          Toewijzing van gebruikersrechten

-          Hanteren van gebruikersprofielen

-          Wachtwoordbeleid (lengte, opmaak, roulatie

-          Authenticatie door gebruikersnamen/ wachtwoorden

-          Protocol voor thuiswerken

-          Gebruik van VPN technologie

-          Gebruik van anti- virussotware

-          Gebruik van een firewall

-          Regeling voor het update van Magento omgeving